Monitron Service

voorwaarden

Algemene reparatie voorwaarden Monitron Service

1. Aanbieden van reparaties

Reparaties worden (tenzij anders is overeengekomen) door de klant zelf of door een externe vervoerder afgeleverd te worden aan onze balie. Indien de staat van het apparaat dermate slecht is dat reparatie op voorhand al niet rendabel lijkt zijn wij gerechtigd de reparatie te weigeren. Indien het apparatuur betreft die uitgesloten is van reparatie (zie FAQ) zullen wij het apparaat niet aannemen ter reparatie en direct retourneren aan de klant. Hiervoor zijn geen kosten verschuldigd.

NB. indien in enig stadium blijkt dat er in een apparaat ondeskundig is gewerkt door derden zijn wij gerechtigd de reparatie te weigeren of de werkzaamheden te staken. Het apparaat zal dan ongerepareerd geretourneerd worden aan de klant. Hiervoor zijn onderzoekskosten en eventueel retourkosten verschuldigd.

2. Omschrijving van de klacht

Een goede klachtomschrijving is zeer belangrijk bij het onderzoeken van een defect apparaat. Wij zullen alleen die klachten behandelen die door de klant zijn opgegeven. Indien wij andere of meerdere klachten constateren die niet vooraf zijn opgegeven nemen wij eerst contact op met de klant alvorens wij de reparatie verder afhandelen.

3. Opdrachtbon

Van het ter reparatie aangeboden apparaat maken wij een opdrachtbon waarvan een kopie meegegeven wordt aan de klant. Op deze bon vermelden wij naam en adres van de klant, de klacht van het apparaat, het type en merk apparaat, het serienummer, zichtbare beschadigingen en meegeleverde accesoires. Tevens voorzien wij deze bon van een uniek reparatienummer. Deze bon is tevens afgiftebewijs van uw apparaat. Reparatie worden alleen afgegeven op vertoon van deze opdrachtbon.

4. Reparatieduur

Monitron Service hanteert geen vaste reparatietijd. Het apparaat zal altijd zo spoedig mogelijk worden gerepareerd. Hierbij wegen kwaliteit en betrouwbaarheid zwaarder als reparatietijd. Indien een reparatie onredelijk lang duurt is de klant gerechtigd het apparaat in ongerepareerde staat zonder kosten weer op te halen. De klant dient hierover altijd vooraf overleg te plegen met Monitron Service

5. Prijsopgave

Indien gewenst geven wij voordat wij de reparatie uitvoeren een opgave van de reparatiekosten. Deze kostenopgave is gebaseerd op een kort technisch onderzoek en ervaringsgegevens. Indien tijdens de feitelijke reparatie blijkt dat de kosten hoger zullen uitvallen dan oorspronkelijk geraamd, zullen wij een nieuwe prijsopgave doen. De klant is niet verplicht hiermee akkoord te gaan en kan het apparaat tegen betaling van de onderzoekskosten ongerepareerd ophalen. Indien de klant akkoord gaat met een prijsopgave, dient deze altijd ondertekend aan ons te worden geretourneerd. Dit kan via email of post en in de meeste gevallen telefonisch.

6. Prijs

De uiteindelijke reparatieprijs is opgebouwd uit de volgende factoren:

  • arbeidsloon
  • gebruikte onderdelen
  • klein materiaal
  • indien van toepassing verzendkosten
  • onderzoekskosten (indien niet accoord met een prijspopgave)
  • kosten van derden (indien een apparaat wordt doorgestuurd naar de importeur)

7. Afgiftebon

Elke reparatie wordt bij afhaling voorzien van een Afgiftebon. Hierop staan de klantgegevens, apparaatgegevens, het reparatienummer, omschrijving van de uitgevoerde reparatie en de prijsberekening vermeld. Deze bon dient tevens als factuur. Een kopie van deze bon dient door de klant te worden ondertekend als bewijs van ontvangst.

8. afstand

Indien de klant geen prijs meer stelt op een apparaat wat niet meer gerepareerd kan worden of in het geval dat de klant niet accoord gaat met de prijsopgave is het mogelijk dat de klant afstand doet van het apparaat. Hiermee wordt het apparaat eigendom van Monitron Service. Dit kan alleen in overleg en met goedkeuring van Monitron Service. De klant dient hiervoor altijd een afstandverklaring te ondertekenen.

9. Garantie

Op een uitgevoerde reparatie geldt een garantie termijn van 3 maanden. Deze termijn gaat in op het moment dat de klant weer in het bezit is van het apparaat. De datum van de afgiftebon is hiervoor bepalend. Garantie heeft alleen betrekking op de uitgevoerde reparatie, niet op het complete apparaat. De garantie vervalt indien de herhaalde klacht is ontstaan door ondeskundig gebruik of door schade. Voorbeelden hiervan zijn waterschade of valschade. Indien een apparaat onder garantie wordt gerepareerd worden de gebruikte onderdelen en het arbeidsloon niet opnieuw berekend. Indien er andere onderdelen gebruikt worden kunnen deze aan de klant worden doorberekend. Na een reparatie onder garantie blijft de oorspronkelijke garantietermijn gehandhaafd.

10. Aansprakelijkheid

Hoewel wij altijd zorgvuldig te werk gaan is Monitron Service op geen enkele manier verantwoordelijk voor mogelijk verlies van data of eventuele schade die hieruit voortvloeit. Dit geldt zowel tijdens als na reparatie.  De klant is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke backup van de documenten en bestanden.

 

 

 

 

Nieuws

Navigatie  : Home Voorwaarden